Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Changing land access of resettled people Due to dam construction in Binh Thanh Commune
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Redefining Diversity & Dynamics Of Natural resources management In Asia, Elservier
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2017
Tập: 3
Số:
Trang: 53-68
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phạm Thị Nhung (Chính), Trần Nam Thắng
Đề tài liên quan: 0