Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Towards improved Quality Benchmarking and Shelf Life Evaluation of Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon)
Tạp chí:
ISSN: 0308-8146
Tên tạp chí Food Chemistry (0308-8146, E-ISSN: 1873-7072)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 235
Trang: 228-236
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Le Nhat Tam (Chính), Doan Nhu Khue, Nguyen Ba Thanh, Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.05.055