Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thành phần α-Tocopherol từ cây chùm gửi (Helixanthera parasitica Lour.)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 9
Số: 1
Trang: 63-68
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0