Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A Group Scheduling Algorithm with Void Filling for Multi-Channel in OBS Networks
Tạp chí:
ISSN: 2588-1175
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2015
Tập: Vol. 107
Số: 08
Trang: 77-87
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Hoàng Sơn
Đề tài liên quan: 0