Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá quá trình tách loại lưu huỳnh từ nhiên liệu sử dụng xúc tác W/MCM-41
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập: 5
Số: 3
Trang: 36-44
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Thiện Trúc,, Phạm Xuân Nui
Đề tài liên quan: 0