Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng nghịch lưu áp năm mức dạng cầu H nối tầng vào cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: số 02(34/2015)
Trang: tr. 88-95
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Hoàng Trọng Đức, Nguyễn Thị Thủy (Chính)
Đề tài liên quan: 0