Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Using The Modified Reference Signal To Extend The Range Of Linear Modulation In Electric Drive
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hue University Journal of Science
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: Vol. 107
Số: No. 08
Trang: 27-35
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Hoàng Trọng Đức (Chính), Nguyen Thi Thuy, nguyễn thị thủy
Đề tài liên quan: 0