Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cải thiện mômen của động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc ở chế độ quá độ có tải trong dải tốc độ từ lân cận định mức đến định mức
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: Số 04(36)/2015
Trang: Tr. 48-55
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Hoàng Trọng Đức (Chính)
Đề tài liên quan: 0