Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An Improved Composite Scheduling Approach for Reducing Data Loss in OBS Networks
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceeding of SoICT 2015 (ACM ICPS, ISBN:978-1-4503-3843-1)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Nguyễn Hồng Quốc
Đề tài liên quan: 0