Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cái kỳ ảo dự phần vào văn học với tư cách gì? (tiếp nhận qua trường hợp Cái trống thiếc của Gunter Grass
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Khoa học- Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang: 300-311
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm, Trần Đình Nhân
Đề tài liên quan: 0