Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tính chất liên văn hóa của xã hội Nhật bản qua tiểu thuyết Mất nơi ở của Phạm Văn Ký (Giải thưởng Viện Hàn lâm Pháp)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo khoa học Quốc tế Nghiên cứu văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ 2, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố HCM, 1/2014
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0