Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nữ văn sĩ Lydia Salvayre và những triết lý về tội ác của chiến tranh (Qua tiểu thuyết Đừng khóc, Giải thưởng Goncourt văn học Pháp 2014)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hồn Việt
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0