Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xuân thu Nhã tập và thơ Tân Hình thức từ góc nhìn so sánh
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Thơ Tân hình thức Việt – tiếp nhận và sáng tạo
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 148-159
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm, Trần Đình Nhân
Đề tài liên quan: 0