Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vấn đề liên văn hóa của xã hội Nhật bản qua tiểu thuyết Mất nơi ở của Phạm Văn Ký
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Lý luận và phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0