Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vấn đề tâm linh trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo Khoa Hoc : Văn học và Văn hóa tâm linh, Viện văn học, năm 2014
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0