Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Dục năng và tâm linh trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo khoa học “Phân tâm học và văn học”, Trường Đại học khoa học Huế, 10/2014
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Thuộc đề tài: 0