Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hình tượng Jesus trong tiểu thuyết "Cám dỗ cuối cùng của Chúa" của Nikos Kazantzakis
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hồn Việt, 1, 2014
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0