Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tính chất tự thuật trong tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Văn nghệ Quân đôi
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0