Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tiếp nhận tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa của Nikos Kazantzakis từ góc nhìn so sánh với văn bản Kinh Thánh
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí nghiên cứu văn học, 3, 2015
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0