Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: . Giải Nobel văn học 2015: S.A Aleksievitch hay là bản khảo trạng nội tâm về nỗi đau của đồng loại
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hồn Việt, 12, 2015
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0