Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hình tượng thánh Sain Paul trong tiểu thuyết “Cám dỗ cuối cùng của Chúa “ của Nikos Kazantzakis,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu văn học, 3/2017
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0