Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Các loại sử dụng đất và đặc điểm lý hóa tính của đất: Nghiên cứu trường hợp tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 50
Trang: 11-14
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Lê Văn An, Shinjo Histoshi, Saizen Izuru
Đề tài liên quan: 0