Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Historical Monitoring of Shoreline Changes in the Cua Dai Estuary, Central Vietnam Using Multi-Temporal Remote Sensing Data
Tạp chí:
ISSN: 2076-3263 (Scopus - ESCI)
Tên tạp chí Geosciences (Switzerland) (2076-3263)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2017
Tập: 7
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hoàng Công Tín (Chính), Lương Quang Đốc, Trần Anh Tuấn
Đề tài liên quan: 2
Liên kết: https://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/72