Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý hồ Tịnh Tâm trong Kinh thành Huế.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo Sinh viên ngành Môi trường các trường đại học khu vực phía Nam tham gia nghiên cứu khoa học – lần thứ 6, Đại học Yersin Đà Lạt.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang
Thuộc đề tài: 0