Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nước thải phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và một số giải pháp kiểm soát
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật, Hà Nội
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chính), Trần Đặng Bảo Thuyên
Đề tài liên quan: 0