Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Incorporation of Local Communities into Forest Land Use and Household Economic Development by Co-management Model in the Uplands of Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí International Journal of Agriculture and Forestry
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập: Vol. 6
Số: No. 1
Trang: pp. 12-19
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Lê Văn An, Vũ Tuấn Minh, Trần Ngọc Liêm, Trần Thi Phương Nhi
File đính kèm:
  1. Incorporation_of_Local_Communities_into_Forest_Land_Use_and_Household_Economic_Development_by_Co.docx
Đề tài liên quan: 0