Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về việc không công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài (trên cơ sở so sánh với Công ước New York 1958)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Thông tin pháp lý Khoa Luật
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0