Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bàn về các điều kiện cấp phép hoạt động đối với các doanh nghiệp cho thuê lại doanh nghiệp
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Pháp luật và thực tiễn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0