Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Water-Soluble Chitosan-derived Sustainable Materials: Towards Filaments, Aerogels, Microspheres, and Plastics
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Soft Matter (1744-683X, E-ISSN: 1744-6848)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ROYAL SOC CHEMISTRY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 17
Trang: 7292-7299
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn, Chau The Lieu Trang, Dương Văn Hậu, Lê Thị Hòa, Trần Thị Văn Thi, Lê Quốc Thắng, Vu Phi Tuyen, Nguyễn Đức Cường, Nguyen Viet Long, Thanh-Dinh Nguyen
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1039/C7SM01292F