Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nutritional Characteristics and Feeding of Rabbitfish (Siganus guttatus) in Tam Giang - Cau Hai lagoon systems.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science (2161-6256 (A); 2161-6264 (B))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản David Publishing Company
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2015
Tập: 5
Số: 540-553:
Trang: 14
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trần Nguyên Ngọc, Kiều Thị Huyền, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Quang Linh (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: doi: 10.17265/2161-6256/2015.10.014