Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ hạn hán vụ Hè Thu phục vụ quy hoạch sản xuất nông nghiệp tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2017
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 90-98
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thị Nhật Linh (Chính), Dương Quốc Nõn, Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php