Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng đa dạng hóa thức ăn nuôi cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) tại Thừa Thiên – Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 15 (T9)
Trang: 98 - 103
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Lê Văn Dân (Chính), Nguyễn Tử Minh
Đề tài liên quan: 0