Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Reinvestigation effect of sintered temperature on the thermoelectric properties of CuAlO2 ceramics
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 2
Số:
Trang: 875
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Dụng Thị Hoài Trang (Chính), Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Liên Phương, Lê Thị Thu Hương
Đề tài liên quan: 0