Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: GIS application in assessment on environmental management and natural resources of communes in Thua Thien - Hue province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2017 (iceo 2017). ISBN: 978-604-913-650-4
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 195 - 202
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Dao Dinh Cham, Trần Thị Tuyết Mai, Le Van Tin, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân
Đề tài liên quan: 0