Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội đối với việc đảm bảo quyền an sinh xã hội theo Hiến pháp 2013
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0