Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Thông tin pháp lý
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0