Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thành lập tổ chức công đoàn độc lập tại Việt Nam theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0