Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Pháp luật Việt Nam về lao động nữ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam 2016
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0