Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bàn về thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học Luật Kinh tế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0