Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Pháp luật về quyền của người lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Pháp luật và thực tiến
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0