Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá thực trạng khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Kinh tế sinh thái (1859-2317)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Kinh tế sinh thái
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 54
Trang: 58-66
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Nhật Linh (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3348