Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (1859-2953)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Văn phòng Quốc hội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 4
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiện (Chính)
Đề tài liên quan: 0