Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền báo chí điện tử ở Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo hiến pháp năm 2013
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
Đề tài liên quan: 0