Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tìm hiểu về nội dung chính sách cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong Hiệp định TPP và đánh giá tác động đối với Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Thông tin pháp lý
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số: 28
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
Đề tài liên quan: 0