Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Modelling demand for catastrophic flood index-based insurance in Da Nang City, Vietnam: Using choice experiments
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Routledge advances in climate change research
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng
Đề tài liên quan: 0