Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Rice-Based Cropping Systems in the Delta of the Vu Gia Thu Bon River Basin in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 83
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Rui Pedroso, Trần Đăng Hòa, Lê Văn An, Lê Khắc Phúc, Viet Quoc Trinh
Thuộc đề tài: 0