Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Measuring GHG Emissions from Rice Production in Quang Nam Province (Central Vietnam): Emission Factors for Different Landscapes and Water Management Practices
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang: 103-121
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Lê Văn An, Dương Văn Hậu, Trần Thị Ngân, Hoàng Trọng Nghĩa
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: hhhh