Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: STRUCTURAL TRANSFORMATION OF CRYSTALLINE NANOFIBRILS INTO AMORPHOUS SHEETS OF WATER-SOLUBLE CHITOSAN
Tạp chí:
ISSN: 0866-7144
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 55
Số: 5E34
Trang: 526-530
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Thanh Định (Chính)
Đề tài liên quan: 0