Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH TRỰC TIẾP KẾT HỢP LẬP LỊCH LẠI CHÙM TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 10
Số: 1
Trang: 39-50
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Trần Hoài Nhân, Nguyễn Chí Công
Đề tài liên quan: 0