Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Định danh loài một số chủng nấm men phân lập từ bệnh nhân bằng kỹ thuật khối phổ Maldi Tof (MALDI TOF MAS SPECTROMETRY) và giải trình tự gen
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo Khoa học toàn văn Hội nghị KST toàn quốc lần thứ 42, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang: 72-78
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh, Ngô Thị Minh Châu (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, silvana sana, piero cappuccinelli
Thuộc đề tài: 0